ipkamery@ipkamery.sk | +421 905 494 026

info

Záručné a reklamačné podmienky

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY TYGOR TRADE, s.r.o. (ďalej „RMA“) platné od 1.8.2017

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 • a) Tieto záručné a reklamačné podmienky (RMA) upravujú vzťah medzi firmou TYGOR TRADE, s.r.o. (distribútor) a kupujúcim (dealerom) a dopĺňajú Rámcovú kúpnu zmluvu.
 • b) Vzťahy medzi distribútorom a dealerom pri reklamáciách sa riadia Obchodným zákonníkom podľa § 422 až 442. Nároky z vád tovaru sa riadia ustanoveniami §436 až §441 Obchodného zákonníka.
 • c) Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú RMA. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.
 • d) RMA sú dostupné na internetovej stránke www.ipkamery.sk a v sídle distribú

 

 1. KONTROLA TOVARU PRI PREVZATÍ
 1. a) Pri osobnom odbere neuznávame dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru.
 • b) V prípade zasielania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti je Kupujúci povinný tovar skontrolovať pri prevzatí zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru alebo nekompletnosť zásielky (počet balíkov a ks) podľa prepravného listu, bez odkladu kontaktuje prepravcu a spíše zápis o škode. Následne kontaktuje reklamačné oddelenie predávajúceho, kde bude reklamácia tovaru na základe zápisu o škode ďalej riešená.
 • c) Reklamácie na tovar v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné vady (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, …) akceptujeme do 24 hod po prevzatí zásielky.
 • d) Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka.
 • e) Kupujúci je zodpovedný za kontrolu sériových čísel tovaru (produktov) a čísel vyznačených na faktúre (ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list) a pokiaľ zistí rozdiel, je povinný predajcu kontaktovať písomne do troch dní od prevzatia tovaru.

 

 1. ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY
 • a) Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 • b) Na niektorých výrobkoch uvádzame dobu spotreby. Uvedená doba je označením obdobia, počas ktorého výrobca zaručuje bezproblémové použitie výrobku. Táto doba sa nezhoduje so záručnou dobou.
 • c) Dĺžka záručnej doby je uvedená na dodacom liste alebo ak to povaha tovaru vyžaduje (evidencia sériových čísiel) na záručnom liste. Informáciu o záručnej dobe na konkrétny produkt nájdete tiež v Internetovom obchode. Pokiaľ súčasťou dodávky tovaru nebol záručný list a zároveň záručná doba tovaru nie je uvedená na www.ipkamery.sk, vzťahuje sa na produkt záruka 6 kalendárnych mesiacov.
 • d) Takmer každý výrobca má vlastné záručné podmienky, ktoré sú dodávané spolu s tovarom alebo sú uverejnené na www stránke výrobcu. Každý zákazník by sa mal oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami najneskôr pri kúpe tovaru, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam.
 • e) Distribútor neposkytuje záruku na kompatibilitu distribuovaných komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov.
 • f) Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 • g) Záručná lehota tovaru opraveného, prípadne vymeneného v reklamačnom poriadku dobieha podľa záruky pôvodného tovaru. Toto sa týka i prípadov, kedy došlo v rámci reklamačného poriadku k vybaveniu reklamácie výmenou tovaru s iným sériovým číslom.

 

 1. PREVZATIE VADNÉHO TOVARU
 • a) Miesto reklamácie – ak má výrobca na území SR autorizované servisné strediská, tak miestom reklamácie je príslušný Vopačnom prípade je miestom reklamácie TYGOR TRADE, s.r.o., Kragujevská 1, 010 01 Žilina. Náklady na dopravu do miesta reklamácie znáša kupujúci. Úhrada nákladov na dopravu zo servisu ku kupujúcemu je závislá na podmienkach jednotlivých výrobcov a ich servisov. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k nám hradí zákazník a späť k zákazníkovi v prípade oprávnenej reklamácie hradí naša firma.
 • b) Potrebné dokumenty – Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru v pôvodnom obale s príslušenstvom, spolu s kópiou faktúry. Opravený alebo vymenený tovar pošle predávajúci kupujúcemu na vlastné náklady.

 

 1. ODSTRÁNENIE ZÁVADY A VYLÚČENIE ZO ZÁRUKY
 • a) Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté:
 • – ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, alebo originálny štítok výrobcu.
 • – ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí
 • – použitím neautorizovaného softwaru a spotrebného materiálu
 • – počítačovými vírusmi
 • -používaním tovaru v pracovných podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi pracovným podmienkam podľa certifikácie jednotlivých zariadení
 • – nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou či všeobecnými zásadami
 • – neodbornou inštaláciou, neodborným obsluhovaním či zanedbanou starostlivosťou o tovar
 • – zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej STN
 • – meteorologickými vplyvmi (predovšetkým zásahom blesku apod.)
 • b) Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (ochranné pásky, pečate, a) sa kupujúci stáva oprávneným licenčným užívateľom produktu a tovaru, ktorý už nie je možné vrátiť predávajúcemu. Súčasťou každého tovaru (produktu) je ochranný obal, bez ktorého nemožno reklamáciu realizovať. V týchto prípadoch je nutné individuálna dohoda s predávajúcim, ktorého poverení pracovníci reklamačného oddelenia stanovia, či je možné na tovar poskytnúť bezplatný záručný servis.
 • c) Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzkovania produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 • d) Ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar označený pri predaji ako zlacnený alebo použitý, poskytuje sa záruka len v prípadoch výslovne uvedených.
 • e) Predávajúci má právo na náhradu vzniknutých servisných, organizačných a manipulačných nákladov vo výške min. 15,- € bez DPH za jeden prípad, v prípade že:
 • – pri testovaní sa neprejaví popisovaná závada a tovar bude považovaný plne funkčným
 • – záruka na tovar už uplynula
 • – závada bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním s tovarom
 • f) Počas záruky zaistí Distribútor alebo poverená servisná organizácia odstránenie poruchy výrobku. Vyhradzuje si právo nahradiť neopraviteľný diel dielom podobným alebo s rovnakými technickými parametrami alebo vymeniť tovar za nový. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
 • g) V prípade, že kupujúci požaduje v rámci reklamácie odstránenie vád výmenou za iný tovar (produkty) alebo odstránenie vád opravou či zľavou z kúpnej ceny, je vždy povinný predložiť predávajúcemu pri reklamácii:
 • – kompletný tovar v originálnom obale (antistatickom atď.), pri nedodržaní tejto požiadavky nesie kupujúci plnú zodpovednosť za škodu vzniknutú na tovare pri preprave a manipulácii z dôvodu neoriginálneho obalu,
 • – tovar iba s originálnou nálepkou (nie však nálepky od dealera)
 • – pevné disky s neporušenou protiprachovou izolačnou páskou a sériovým číslom
 • – pri nedodržaní niektorej z týchto požiadaviek nebude tovar k reklamácii prijatý a bude zaslaný kupujúcemu späť na jeho náklady.
 • h) Pokiaľ nebude možné riadne uplatnenú reklamáciu vybaviť z objektívnych dôvodov výmenou za iný tovar, predávajúci poskytne kupujúcemu finančnú náhradu za reklamovaný tovar formou dobropisu. Dobropis bude vystavený v cenách predaja tovaru aktuálneho ku dňu predaja.

 

 1. ŠPECIFICKÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY
 • LCD displeje – pri výrobe LCD displejov sú používané vysoko precízne a náročné výrobné techniky a postupy. I napriek tomu sa však na displeji môžu zobraziť vadné body, ktoré na zaznamenaný obraz nemajú žiadny efekt a nemajú štatút závady. Existuje však špecifikácia daná priamo výrobcami LCD displejov, ktorá definuje podmienky pre počet a rozmiestnenie takýchto bodov po celej obrazovke, za ktorých je displej v rámci záruky vymenený. Informácie o špecifikácii vadných bodov pre uplatnenie záruky Vám poskytneme na vyžiadanie.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • a)Distribútor si vyhradzuje právo zmeniť tieto Záručné a Reklamačné podmienky. Všetky doplnky a zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením na www.ipkamery.sk minimálne 30 dní vopred.
 • b) V prípade, že Dealer nesúhlasí s novými RMA, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od ich zverejnenia. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na vyriešení sporných ustanovení, majú obidve strany právo vypovedať existujúce zmluvy, a to vo výpovednej lehote 30 dní, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bude výpoveď doručená.

 

 1. AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKÁ
 • Záručné a pozáručné opravy vybraných produktov vykonávajú autorizované servisné strediská, ktorých zoznam nájdete na našej internetovej stránke v sekcii technická podpora.