ipkamery@ipkamery.sk | +421 905 494 026

info

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY TYGOR TRADE, s.r.o. (ďalej „VOP“), platné od 25. 05. 2018

ÚVODNÉ USTANOVENIA
a) Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (VOP) upravujú vzťah medzi firmou TYGOR TRADE, s.r.o. (distribútor) a kupujúcim (dealer) a dopĺňajú Rámcovú kúpnu zmluvu.

b) Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú VOP. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

c) VOP sú dostupné na internetovej stránke www.ipkamery.sk a v sídle distribútora

d) Kupujúci pri zahájení obchodných vzťahov predkladá predávajúcemu informácie o svojom podnikateľskom oprávnení a o svojej právnej subjektivite (výpis z obchodného registru, kópie živnostenského listu a číslo občianskeho preukazu u fyzických osôb, osvedčenie o registrácii platcu dane, kópiu licencie na prevádzkovanie technickej služby) a je povinný tieto údaje priebežne aktualizovať

DEALERSKÁ ZMLUVA
a) Dealerom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa preukáže kópiou licencie na prevádzkovanie technickej služby a výpisom z obchodného registra alebo živnostenským listom, kde má ako predmet podnikania uvedené „kúpa a predaj tovaru v rámci voľnej živnosti“ alebo „kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja“ alebo „predaj tovaru a poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky“.

b) Dealer nie je konečným spotrebiteľom tovaru, ale predáva tento tovar tretím osobám.

c) Vzťahy medzi Distribútorom a Dealerom sa riadia Dealerskou zmluvou, VOP, Reklamačnými a Záručnými Podmienkami a ak nie sú týmito dokumentami upravené inak príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Dealerská zmluva – Rámcová kúpna zmluva upravuje základné vzťahy medzi Distribútorom a Dealerom.

d) Zmluvu môže podpísať len štatutárny zástupca firmy alebo ním splnomocnená osoba. Podpísanú zmluvu v 2 origináloch spolu s Výpisom z Obchodného registra alebo Živnostenským listom a kópiou licencie na prevádzkovanie technickej služby je potrebné doručiť na niektoré z našich pracovísk. Po podpise zmluvy našim štatutárom Vám pošleme jeden originál a zaregistrujeme Vás do nášho systému Po registrácii sa môže dealer zaregistrovať do internetového obchodu, čím si zabezpečí prístup k dealerským cenníkom, k objednávaniu a rezervácii tovaru, k evidencii objednávok a pod.

CENY TOVARU
a) Ceny tovaru v dealerskom cenníku sú výhradne určené pre predajcov výpočtovej a kancelárskej techniky a sú aktualizované na internetovej stránke www.ipkamery.sk, alebo ich každý dealer môže dostávať na vyžiadanie emailom.
b) Ceny sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia na základe denných zmien kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru, a pod.

OBJEDNÁVANIE TOVARU
a) Objednávku možno doručiť osobne, poštou, internetovým obchodom alebo emailom. V prípade telefonickej objednávky môže Distribútor požadovať jej písomnú formu.

b) Na objednávke je potrebné uviesť skladové číslo objednaného tovaru, množstvo, požadovaný termín dodania, spôsob dopravy a kontaktnú osobu. V prípade neuvedenia termínu dodania, bude tovar dodaný v najskoršom možnom termíne. Pri neuvedenom spôsobe dopravy si vyhradzujeme právo na určenie spôsobu dopravy.

c) Dealer si je vedomý zodpovednosti a možných následkov plynúcich zo zneužitia pridelených mien a hesiel pre vstup do internetového obchodu.

d) Distribútor môže na objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu poskytnúť rôzne výhody (zľavy, darčeky, doprava zdarma, …).

e) Pri objednávke špecifického tovaru môže Distribútor požadovať od Dealera zálohu vo výške min. 30% z ceny tovaru. V prípade, že Dealer tento tovar neprevezme, bude mu vystavená faktúra storno poplatku vo výške zaplatenej zálohy a zaplatená záloha bude použitá ako úhrada tejto faktúry.

FINANČNÉ PODMIENKY
a) Odber na predfaktúru – každý nový Dealer alebo Dealer bez kreditného limitu nakupuje tovar na platbu vopred.

b) Kreditný limit – každému dealerovi s pravidelnými odbermi a dobrou platobnou disciplínou môže byť pridelený kreditný limit a doba splatnosti faktúr. Kreditný limit je celková suma nezaplatených pohľadávok, ktoré môže mať zákazník otvorené u Distribútora a je prepočítavaný každý deň v závislosti od obratu Dealera. Kreditný limit môže byť zrušený v prípade zlej platobnej disciplíny zákazníka.

c) Penalizácia – Dealer sa zaväzuje uhradiť faktúru v dohodnutej lehote splatnosti a zároveň súhlasí s tým, že v prípade nedodržania termínu platby môže mu byť fakturovaná zmluvná pokuta vo výške 0,07% z nezaplatenej sumy za každý deň oneskorenia.

d) Dátum úhrady – Peňažný záväzok za prevzatý tovar je splnený pripísaním platenej sumy na účet distribútora, respektíve uhradením do pokladne distribútora.

DOKLADY
a) Dodací list – je súčasťou dodávky a je na ňom uvedené množstvo a druh tovaru a záručná lehota.

b) Záručný list – ak si to druh tovaru vyžaduje, tak súčasťou dodávky je aj záručný list, ktorý obsahuje výrobné čísla tovaru

c) Záručné a Reklamačné podmienky – viď RMA podmienky

d) Faktúra – štandardne vystavujeme faktúru, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti poskytnuté dealerom. Faktúra sa odovzdáva pri osobnom odbere tovaru alebo sa posiela spolu s tovarom.

ODBER, PREPRAVA A POISTENIE TOVARU
a) Osobný odber – tovar je možné vyzdvihnúť osobne v našich skladoch v pracovných dňoch Pondelok – Piatok 8:30 – 17:00 hod. Pri osobnom odbere neuznávame dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru.. Pokiaľ nebude vyzdvihnutý tovar so špecifikáciou „osobný odber” do 10 dní od vystavenia faktúry, alebo dealer nezaplatí a neprevezme objednaný tovar poslaný na „dobierku“, môže distribútor požadovať od dealera zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny záväzne objednaného a neodobratého tovaru.

b) Preprava tovaru – Na žiadosť odberateľa zabezpečíme prepravu tovaru do 24 pracovných hodín vlastným rozvozom, špedičnou službou alebo poštou. V prípade, že objednávku k nám doručíte do 14:00 a tovar je na sklade, bude vám doručený podľa našich možností v nasledujúci pracovný deň.

c) Kontrola zásielky – Kupujúci je povinný skontrolovať tovar po prevzatí tovaru od predávajúceho alebo po jeho prevzatí od dopravcu na zmluvou určenom mieste. Kupujúci je povinný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu, akonáhle sa tovar dostane do jeho držby. V prípade doručovania tovaru kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, je kupujúci povinný pri prevzatí tovaru pred podpisom súpisky skontrolovať údaje uvedené na prepravnom liste. Pokiaľ údaje nesúhlasia so skutočnosťou, alebo je porušený či inak znehodnotený originálny obal (kartónová krabica alebo fólia u paletových zásielok), poškodená originálna jedinečná páska alebo u paletových zásielok nesúhlasí počet balíkov na palete, je kupujúci povinný túto skutočnosť uviesť na prepravný list dopravcu a spísať s ním zápis o škode, prípadne tovar odmietnuť ako celok. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný informovať ihneď predávajúceho. Kupujúci je povinný skontrolovať i vecný obsah zásielky podľa priloženého dodacieho listu. Pokiaľ obsah zásielky nezodpovedá dodaciemu listu, je príjemca povinný dané rozdiely uviesť na prepravnom liste a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Pokiaľ to dopravca odmietne, je kupujúci povinný dodávku odmietnuť ako celok. Podpisom súpisky dopravcovi kupujúci potvrdzuje prevzatie všetkých produktov, ktoré sú súčasťou dodávky tovaru. Ak zásielku dostal nepoškodenú, ale v balení chýba tovar, alebo je zamenený, musí uplatniť reklamáciu do jedného pracovného dňa od prevzatia dodávky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez chýb.

d) Prehlásenie o zhode – predávajúci prehlasuje, že pri zavádzaní tovaru na trh plní povinnosti zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, pričom prehlásenie o zhode v zmysle ust. § 13 tohto zákona je k dispozícii kupujúcemu na elektronickej adrese predávajúceho www.ipkamery.sk.

e) Cena za prepravu – Prepravu tovaru v rámci SR hradí v plnej výške distribútor. Pri objednávke pod nižšie uvedené hodnoty (bez DPH) účtujeme manipulačný poplatok:

Spôsob dopravy:
Objem                   Špedícia         Dobierka      Špedícia sobotné doručenie       Dobierka sobotné doručenie
< 300 EUR          5 EUR             6.5 EUR       8,5 EUR                                          8,5 EUR
=/> 300 EUR     0 EUR             0 EUR          4,5 EUR                                          4,5 EUR
– V prípade, že nevybavíme celú objednávku z dôvodu nedostatku tovaru, manipulačný poplatok bude účtovaný iba pri odoslaní prvej časti zásielky.

– Pri individuálne dohodnutých cenách sa výška prepravného stanovuje dohodou.

f) Poistenie tovaru – pri posielaní tovaru je každá zásielka automaticky poistená do nasledovnej výšky v závislosti od prepravnej spoločnosti:
UPS do 833,33 EUR (bez DPH), pripoistenie 0,83 EUR (bez DPH) za každých 83,33 EUR (bez DPH).
Ak chce Dealer poistiť zásielku nad vyššie uvedené sumy, musí to uviesť na objednávke alebo písomne o to požiadať Distribútora. Skutočná hodnota pripoistenia bude Dealerovi fakturovaná. Distribútor nenesie zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nad vyššie uvedené sumy.

g) Vrátenie tovaru – Tovar je možné vrátiť iba po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho. Za vrátenie objednaného a správne dodaného tovaru môže Distribútor účtovať storno min. 3% z ceny, min. však 5,- EUR. Pozastavenie dodávok – Distribútor môže zastaviť dodávanie tovaru Dealerovi, ak má minimálne jednu faktúru po lehote splatnosti viac ako 5 dní, alebo má prekročený kreditný limit. Tovar je pre dealera naďalej rezervovaný a môže ho dostať po úhrade príslušných faktúr alebo po zmene kreditného limitu.

ZAPOŽIČANIE TOVARU
a) Podmienky zapožičania – Dealerovi, ktorý má pridelený kredit a nemá pozastavené dodávky, je možné zapožičať tovar na skúšanie a predvedenie koncovému zákazníkovi. Žiadosť o zapožičanie musí obsahovať rovnaké údaje ako pri objednávaní tovaru. Požadovaná doba zapožičania nesmie presiahnuť dobu splatnosti faktúr. Pri preberaní tovaru zákazník dostane faktúru, pričom pri ponechaní tovaru uhradí faktúru. Distribútor si vyhradzuje právo odmietnuť zapožičanie tovaru alebo skrátiť dobu zapožičania.

b) Vrátenie zapožičaného tovaru – Dealer je povinný zapožičaný tovar do stanovenej doby vrátiť naspäť distribútorovi na sklad. Na vrátený a nepoškodený tovar bude vystavený dobropis. Ak nevráti tovar načas, je povinný uhradiť celú sumu tovaru na základe už vystavenej tovarovej faktúry. Tovar zostáva až do uhradenia vlastníctvom distribútora. Vrátenie tovaru musí byť vždy písomne potvrdené pracovníkom skladu. Pri vrátení nekompletného alebo poškodeného tovaru budú zákazníkovi vyúčtované skutočné náklady na opravu, kompletizáciu tovaru, alebo náhradu spotrebného materiálu.

SPÄTNÝ ODBER ELEKTRONICKÉHO ODPADU
a) Podľa § 54a ods. 14 a § 54c zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. zabezpečuje predávajúci spätný odber elektronického odpadu.

b) Predávajúci zabezpečí od kupujúceho spätný odber elektronického odpadu u tovaru, ktorý kupujúci nakúpil od predávajúceho. Elektronický odpad musí mať charakter uceleného zariadenia.

ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade služby registrácie domény tiež dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený  v týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v  týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov – zákona č. 18/2018 Z.z..

Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.
Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným:
Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.
Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.
Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.

Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.

Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.

Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP. Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.

Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.

Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
Identifikačné údaje Poskytovateľa: TYGOR TRADE, s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, IČO 46 565 566, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 89518/B; Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: ipkamery@ipkamery.sk alebo telefonicky na čísle: +421-905-494026;

Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v týchto VOP;
Zoznam osobných údajov je uvedený v týchto VOP;

V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.

Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby. Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov uvedených v týchto VOP. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.
Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  nasledovné práva:
Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v týchto VOP.
Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. Na základe čl. 19 GDPR  je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Poskytnutie informácií dotknutej osobe
Poskytovateľ je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.

Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

Informácie poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.
Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
a) Distribútor si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné Obchodné Všetky zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením na www.ipkamery.sk minimálne 30 dní vopred.

b) V prípade, že Dealer nesúhlasí s novými VOP, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od ich zverejnenia. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na vyriešení sporných ustanovení, majú obidve strany právo vypovedať existujúce zmluvy, a to vo výpovednej lehote 30 dní, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bude výpoveď doručená.